Πολιτική απορρήτου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

HΕταιρεία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΣΜΑΗΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Α. ΙΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία», «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», «Α. ΙΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε.», «εμείς») σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EE) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), το Ν. 4624/2019 και, εν γένει, τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, επιθυμεί μέσω της παρούσας Ειδοποίησης να ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται τον ιστότοπό της  (εφεξής «Υποκείμενο των Δεδομένων», «εσείς») για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

 

Ι. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, για ποιους σκοπούς και ποιες είναι οι αντίστοιχες νομικές βάσεις

 

 

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

1.     Επικοινωνία (Contact Form)

Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email), δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν περιλαμβάνονται στο μήνυμα του χρήστη

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β'  ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του αιτήματος του χρήστη.

2. Newsletter

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α'  ΓΚΠΔ : η συγκατάθεση του Υποκειμένου των Δεδομένων

3. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Service

 

Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email), Μοντέλο οχήματος, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν περιλαμβάνονται στο μήνυμα του χρήστη

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β'  εδ. β' ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του Υποκειμένου στο προ συμβατικό στάδιο.

 

4. Αίτημα συνάντησης  για δοκιμή οχήματος (Ραντεβού για test drive)

Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ημερομηνία και ώρα ραντεβού, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email), μοντέλο οχήματος, κατάστημα που προτιμά ο χρήστης για την πραγματοποίηση της δοκιμής, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν περιλαμβάνονται στο μήνυμα του χρήστη

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β'  εδ. β' ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του Υποκειμένου στο προ συμβατικό στάδιο.

 

5. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για κάποιο όχημα μέσω αιτήματος για προσφορά ή προγραμματισμό συνάντησης

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν περιλαμβάνονται στο μήνυμα του χρήστη.

Στην περίπτωση που συμπληρωθούν τα σχετικά πεδία, θα συλλεγούν η Επωνυμία της Εταιρείας, όπου απασχολείται ο χρήστης, καθώς και η διεύθυνσή του. 

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β'  εδ. β' ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του Υποκειμένου στο προ συμβατικό στάδιο.

 

6. Ευκαιρίες Καριέρας

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, οποιοδήποτε δεδομένο έχει συμπεριληφθεί στο βιογραφικό σημείωμα του εκάστοτε υποψηφίου

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β'  εδ. β' ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του Υποκειμένου στο στάδιο πριν από τη σύναψη σύμβασης εργασίας.

 

 

 

 II. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται βάσει του σκοπού για τον οποίον έχουν συλλεγεί, όπως αυτός έχει περιγραφεί στην ενότητα ΙΙ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

 

Με τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης περιόδου τήρησης τα δεδομένα σας θα  διαγραφούν αμετάκλητα ή θα καταστραφούν με ασφάλεια βάσει σαφώς ορισμένων προτύπων και προδιαγραφών με ευθύνη του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, εξαιρουμένων των στοιχείων επικοινωνίας σας, τα οποία θα διατηρηθούν μέχρι την εναντίωσή σας στην εκ μέρους μας παροχή ενημερώσεων (μέσω “Newsletter”) αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 

 

ΙΙΙ. Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρεία μας γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της. 

 

Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου:

α)Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών όπως,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες μάρκετινγκ. Οι συγκεκριμένοι φορείς παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο, ώστε οι επεξεργασίες δεδομένων να διενεργούνται σύμφωνα με  τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και της συναφούς νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

β)Στην Εταιρεία “ Star Automotive Ελλάς", η οποία επεξεργάζεται δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική της για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

γ)Σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ήφορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 

ΙV. Τα δικαιώματα σας

 Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων παρέχει μία σειρά δικαιωμάτων και επιλογών, που δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε. Έτσι, μπορείτε να μας ζητήσετε:

      να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Εφόσον το επιθυμείτε, θα σας παρέχουμε και αντίγραφο χωρίς δική σας επιβάρυνση. (Δικαίωμα πρόσβασης)

      να διορθώσουμε ανακρίβειες ή λάθη, να συμπληρώσουμε ελλείψεις ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας. (Δικαίωμα διόρθωσης)

      να διαγράψουμε δεδομένα, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. (Δικαίωμα στη λήθη ή Δικαίωμα διαγραφής)

      να αναστείλουμε την επεξεργασία α)ενόσω αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, β)εφόσον κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή) , γ)όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας και δ)για όσο χρονικό διάστημα τελεί υπό αμφισβήτηση κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας υπερτερούν σε σχέση με αυτούς που επικαλείστε εσείς για να διακόψουμε οριστικά τη συγκεκριμένη επεξεργασία.

    να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σας αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για κατάρτιση προφίλ. Η εναντίωση μπορεί, συγκεκριμένα, να αφορά και τη συμμόρφωσή σας προς κάποια απόφαση την οποία λάβαμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε. (Δικαίωμα εναντίωσης – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων)

      να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη μορφή (συνήθως αναγνώσιμη από μηχανήματα) ή να τα μεταφέρουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο κατόπιν  δικής σας υπόδειξης, εφόσον, βέβαια, αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πάντα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. (Δικαίωμα στη φορητότητα).

      να μην επεξεργαζόμαστε εφεξής τα δεδομένα σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση (συναίνεση)

       έχετε δώσει.

Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας μέσω emailαπευθυνόμενου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας μας.

Η Εταιρεία μας θα ικανοποιεί όλα τα αιτήματά σας εντός ενός(1) μήνα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας  τους λόγους της σχετικής μας αδυναμίας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

V. Στοιχεία Επικοινωνίας

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΣΜΑΗΛΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 156, Τ.Κ. 16674, ΓΛΥΦΑΔΑ 

210-8986 900

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ DPO

GDPR@ismailos.gr

 

VI. Ημερομηνία ισχύος- Τροποποιήσεις

Έκδοση 1.1, Δημοσιεύθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2019

 

Η εταιρεία Α. Ισμαήλος Α.Ε, ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την ποιότητα των υπηρεσιών ολοκλήρωση του έργου της και την ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων (με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο Περιβάλλον), ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Ποιότητας 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  ISO 14001:2015


Η ενιαία Πολιτική εκφράζει την δέσμευση όλων των εσωτερικών ενδιαφερόμενων μερών για την απόλυτη τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και συνεργατών μας προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης μας και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας, και της Περιβαλλοντικής μας συμπεριφοράς

Οι βασικοί άξονες για την υλοποίηση της πολιτικής μας είναι:

  • Η δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την πιστή εφαρμογή του Ενοποιημένου Συστήματος καθώς επίσης και για τη συνεχή βελτίωση της  αποτελεσματικότητας του.
  •  Η απόλυτη τήρηση της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει την κατασκευή έργων.
  •  Ο καθορισμός ποιοτικών, περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων και η συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησής τους και ανασκόπηση τους.
  •  Η επικοινωνία και ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, ώστε να γνωρίζει τις αρχές μας και τα αποτελέσματα των προσπαθειών που καταβάλουμε για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και των επιδόσεων μας σε θέματα ποιότητας.
  •  Ο έλεγχος των συνεργατών μας ώστε να εξασφαλίζεται η υιοθέτηση των αρχών και η λειτουργία τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχουμε θέσει.
  • Η  Παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών της και η μεριμνά για την ανάκτηση της γνώμης τους ως προς το επίπεδο Υπηρεσιών
  •  Η διαρκής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας και τους συνεργάτες μας, ώστε να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή τους στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για την προστασία του περιβάλλοντος, της ασφάλειας & υγείας στην εργασία και την διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
  •  Η Λήψη οργανωτικών μέτρων πρόληψης της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών και εργατικών ατυχημάτων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους εργαζομένους.

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Συστημάτων είναι ορισμένος από τη Διοίκηση και έχει εξουσία και οργανωτική ανεξαρτησία για να εξασφαλίσει ότι το Ενοποιημένο Σύστημα λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015. Τυχόν παρεκκλίσεις θα αποτελούν αφορμή για άμεση εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Συστημάτων φροντίζει για την σωστή λειτουργία του Ενοποιημένου Συστήματος και φροντίζει ώστε να γνωστοποιούνται (στο προσωπικό) και να τηρούνται οι διαδικασίες του, σε όλα τα επίπεδα της .

Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και αναθεωρείται εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Διευθύνων Σύμβουλος